MENU
tensen logo

Privacy Statement


In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:


‘TenSen Online’: Tensen Marc NV, gevestigd te Huidevettersstraat 46, B-2000 Antwerpen(BE), ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0407.661.108.


'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met TenSen Online in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.


'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.


‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


tensen.be hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.


tensen.be zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.


Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. tensen.be heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. tensen.be verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.


Bij een bezoek aan de website van tensen.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van tensen.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.